Hỏi đáp trực tuyến
07/05/2019
Nguyên liệu tự sản xuất
07/05/2019
Bluefire mời chuyên gia về đào tạo kỹ năng mềm cho đội ngũ quản lý công ty
Đào tạo các qui trình công đoạn sản xuất cho các quản lý sản xuất
Khai giảng các khóa đào tạo bếp, đào tạo nâng cao năng lực nghề cho nhân viên
Đào tạo kiến thức nội bộ LEAN-PEDS: Tối thiểu lãng phí, thất thoát, tối đa tận dụng hiệu quả”
Đào tạo kiến thức ATVSTP
Tập huấn PCCC
Tổ chức thi xác nhận kiến thức ATVSTP cho nhân viên
Cấp chứng chỉ bếp nội bộ cho các học viên hoàn thành khóa đào tạo
Đào tạo kiến thức ISO 22000:2018
Đào tạo văn hóa – giá trị cốt lõi cty